Revidering av AB 04 och ABT 06

BKK:s styrelse fattade, efter genomförd förstudie, 2015 beslut om att inleda ett revideringsarbete avseende AB 04 och ABT 06. Efter beslutet fastställdes en projektplan, en kommunikationsplan och tillsattes en styrgrupp för revideringen. Bo Samuelsson från Svensk Byggtjänst anlitades som projektledare och advokat Staffan Myrdal som juridisk sekreterare.

Revideringen finansieras med BKK:s egna medel, anslag från SBUF och Smart Built Environment.

Efter diskussioner om hur revideringsarbetet bör bedrivas tillsatte styrelsen i april 2016 en arbetsgrupp för att effektivisera arbetet. I arbetsgruppen har beställarna tre platser, bygg- och anläggningsentreprenörerna två platser och installatörsföretagen och konsulterna en plats vardera. Parterna kan bland styrelseledamöterna fritt disponera sina platser och behöver inte ha samma företrädare vid varje möte. Gruppen leds av Staffan Carenholm, STD.

Enligt den projektplan som föreligger inleddes revideringsarbetet med en analysfas som avslutades den 21 april 2017. Därefter inleddes revideringsfasen som ännu pågår. Hur arbetet fortlöper framkommer nedan under ”Senaste nytt från BKK:s styrelsemöten”

Under analysfasen träffades arbetsgruppen (per den 1 mars 2017) minst en gång per månad.

De inledande mötena ägnades åt att konkretisera de övergripande gemensamma mål som satts upp för revideringen. Detta för att lägga fast en plattform för det fortsatta arbetet.

Arbetsgruppen har härefter behandlat befintliga kapitel i den ordning de återfinns i dagens avtal. Diskussioner har därvid förts om huruvida strukturen bör förändras och i så fall på vilket sätt. Genomgången har syftat till att på ett strukturerat sätt analysera svagheter och tillämpningsproblem med dagens bestämmelser. I samband med genomgången har olika förändringsförslag lyfts upp diskuterats. I revideringsarbetet har också beaktats digitaliseringen i byggsektorn.

I enlighet med projektplanen har arbetsgruppen löpande ägnat sig åt referensupptagning med brukare, praktiserande jurister, justitieråd och representanter från universitet och högskola.

Under våren 2015 anordnade BKK en uppstartskonferens där bl.a. advokater och bolagsjurister närvarade och under vilken deltagarna uppmanades att inkomma med synpunkter på avtalen. Vidare deltog företrädare för BKK och den juridiska sekreteraren för revideringsarbetet under hösten 2017 vid ”Entreprenadrättsligt seminarium” där advokater och bolagsjurister verksamma i branschen närvarade och där ett särskilt moment ägandes åt revideringen. BKK:s ansträngningar har resulterat i att några större advokatbyråer och enskilda bolagsjurister har lämnat in skriftliga synpunkter på avtalen.

Den juridiska sekreteraren har vidare tagit kontakt med justitieråd samt representanter från universitet och högskola och kommer allteftersom de nya bestämmelserna utformas fortsatt att efterfråga deras synpunkter.

Synpunkter från brukare har inkommit om än i mindre omfattning än vad BKK skulle önska. På hemsidan uppmanas alla intressenter att lämna in synpunkter på avtalen och branschorganisationerna uppmanar fortsatt sina medlemmar att göra sin röst hörd.

Inom ramen för referensupptagningen har kontakt också tagits med övriga nordiska länder. Vidare har inhämtats material i form av litteratur och internationella standardavtal.

BKK planerar härutöver att ha ett sedvanligt remissförfarande. Närmare information om remissförfarandet och när den blir aktuell kommer att meddelas här på hemsidan.

Arbetsgruppens diskussioner redovisas löpande av Staffan Myrdal vid BKK:s styrelsemöten. Hela styrelsen har då möjlighet att diskutera arbetets framdrift. Senaste nytt om vad som förevarit på BKK:s styrelsemöten redovisas nedan.

Synpunkter
Synpunkter till revideringen kan lämnas till revidering@foreningenbkk.se BKK kommer längre fram i revideringen även genomföra ett remissförfarande.

Senaste nytt från BKK:s styrelsemöten:

Styrelsemöte 2022-03-15

Styrelsen diskuterade i revideringen utestående frågor. Styrelsen fattade beslut om hanteringen för att lösa dessa.

Styrelsemöte 2022-02-15

Staffan Myrdal redogjorde för motivarbetet avseende kap. 2 (angående kontraktsarbetenas omfattning och avtalade förhållanden) och kap. 4 (angående ändring av arbeten, tider och ersättningar). Framdriftsgruppen redogjorde för aktuellt läge i revideringsarbetet. Respektive ordförande i arbetsgrupperna redogjorde för utestående frågor. Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet.

Styrelsemöte 2021-12-14

Framdriftsgruppen redogjorde för det arbete som bedrivits sedan det förra styrelsemötet. Planen är att fram till styrelsemötet i februari lösa återstående frågor beträffande ändring, hävning och skadestånd samtidigt med kvarvarande fel- och besiktningsfrågor. Styrelsen fattade inriktningsbeslut beträffande frågor om löpande räkning och digitala modeller. Styrelsen fattade också ett kompletterande inriktningsbeslut rörande nytt felkapitel. Styrelsen beslutade att nya AB/ABT ska vara föremål för öppet remissförfarande innan bestämmelserna ges ut.

Styrelsemöte 2021-11-16

Framdriftsgruppen sammanfattade resultatet av det internat som genomfördes 9-10/11. Status beträffande nya inlednings- fel- och besiktningskapitel gicks igenom. Styrelsen fattade inriktningsbeslut beträffande nytt inledningskapitel. Styrelsen informerades även om status på arbetet med motiv.

Styrelsemöte 2021-10-19

Staffan Carenholm redogjorde för planen för revideringsarbetet inför det internat som kommer att hållas den 9-10 november. Ett ytterligare internat planeras att hållas efter årsskiftet. Tidplanen för revideringsarbetet innebär att nya AB/ABT ska vara färdigställt 2022. Styrelsen gick igenom arbetet med motiv. Felgruppen föredrog och styrelsen fattade inriktningsbeslut avseende fel- och kvalitetsfrågor.

Styrelsemöte 2021-09-29

Håkan Broman presenterade sig som ny styrelseordförande och redogjorde för sin ansats och ambition med BKK. Staffan Carenholm redogjorde för arbetsläget beträffande felfrågorna och planen för revideringsarbetet fram till kommande styrelsemöten den 19 oktober och 16 november.

Styrelsemöte 2021-08-31

Staffan Carenholm redogjorde för läget i revideringsarbetet och planen för höstens arbete. Detta arbete kommer nu närmast att fokuseras på felfrågor och angränsande frågor om besiktning och ansvar. Styrelsen diskuterade frågor om digitalisering och affärsmodeller med inbjudna representanter för Svensk Byggtjänst.

Konstituerande styrelsemöte 2021-06-09

Staffan Carenholm sammanfattade det arbete som har bedrivits sedan styrelsemötet i maj. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om inriktningsbeslut beträffande nytt felkapitel. Framdriftsgruppen kommer under vecka 24 att planera för höstens arbete. Ett internat är tentativt planerat till september månad.

Styrelsemöte 2021-05-26

Staffan Carenholm redogjorde för läget i revideringsarbetet. Felgruppen gick igenom status på förslag till ny reglering av felfrågor. Planen är att fatta inriktningsbeslut beträffande felfrågorna vid nästa styrelsemöte. Styrelsen diskuterade och gav Styrgruppen uppdrag beträffande arbetet med framtagande av motiv.

Styrelsemöte 2021-04-28

Staffan Carenholm föredrog aktuellt läge i revideringsarbetet i förhållande till tidplan. AB/ABT-gruppen presenterade hur långt gruppen har kommit i sitt arbete. Parterna kommer nu att var för sig analysera och därefter lämna synpunkter på det arbetet. Styrelsen diskuterade också den fortsatta hanteringen av arbetet med motiv.

Styrelsemöte 2021-03-22

Staffan Carenholm redogjorde för aktuellt arbetsläge i fel-, besiktnings- respektive AB/ABT-gruppen. Fel- och besiktningsgruppen ska ha ett gemensamt möte denna vecka. Staffan Carenholm gick också igenom övriga utestående frågor i revideringen. Styrelsen diskuterade och fattade beslut beträffande arbetet med framtagande av motiv.

Styrelsemöte 2021-02-24

Framdriftsgruppen redogjorde för aktuellt läge i revideringen. Ett förslag till nytt kapitel 1 ”Inledande bestämmelser” kommer att föredras av Staffan Myrdal den 26/2. Respektive ordförande redogjorde för status i Felgruppen, Besiktningsgruppen och AB/ABT-gruppen. Staffan Myrdal redogjorde för och styrelsen diskuterade förslag till motiv till nya kapitel 3 ”Utförande m.m.”. Framdriftsgruppen redogjorde för och styrelsen diskuterade budgetförutsättningar och tidplan för revideringen.

Styrelsemöte 2021-01-20

Staffan Carenholm redogjorde för arbetsläget i revideringen. Felgruppen, AB/ABT-gruppen respektive besiktningsgruppen redogjorde för arbetsläget i respektive grupp. Styrelsen diskuterade arbetet med framtagande av motiv.

Styrelsemöte 2020-12-08

Staffan Carenholm redogjorde för förslag till ny arbetsmodell för slutskedet av revideringen. Styrelsen fattade beslut i enlighet med förslaget. Förändringen innebär bland annat att arbetsgruppen ersätts med en mindre framdriftsgrupp. Staffan Carenholm redogjorde vidare för och styrelsen diskuterade en avstämning om hur det hittills bedrivna revideringsarbetet förhåller sig till revideringsprogrammet.

Styrelsemöte 2020-10-14

Staffan Carenholm redogjorde för läget i revideringsarbetet. Arbetsgruppen arbetar med en statusrapport beträffande revideringsarbetet i förhållande till revideringsprogrammet. Arbetsgruppen redogjorde för status i arbetet med frågor om reglering av funktionskrav (AB / ABT).

Styrelsemöte 2020-09-21

Staffan Carenholm redogjorde för arbetet i arbetsgruppen sedan det senaste styrelsemötet. Styrelsen diskuterade specifikt arbetet med digitala modeller och tvistelösning. Styrelsen beslutade att inrätta ett utskott för tvistelösningsfrågor. Motivgruppen gav en lägesrapport beträffande framtagandet av motiv.

Styrelsemöte 2020-08-18

Staffan Carenholm gjorde en sammanfattande beskrivning av arbetsläget i revideringen. Styrelsen diskuterade förutsättningarna för höstens arbete. Styrelsen diskuterade arbetsgruppens arbete med frågor rörande digitala modeller.

Konstituerande styrelsemöte 2020-06-10

Staffan Carenholm redogjorde för arbetsläget i arbetsgruppen efter att ha givit en bakgrund beträffande hela revideringsarbetet för styrelsens nya medlemmar. Arbetsgruppen föredrog och styrelsen fattade inriktningsbeslut beträffande förslag till reglering av löpande räkning. Motivgruppen redogjorde för läget beträffande arbetet med motiv.

Styrelsemöte 2020-05-12

Staffan Carenholm redogjorde för aktuellt arbetsläge beträffande olika frågor i arbetsgruppen. Motivgruppen redogjorde för arbetet med motiv sedan senaste styrelsemöte.

Styrelsemöte 2020-04-22

Staffan Carenholm redogjorde för arbetsläget i arbetsgruppen mot bakgrund av Coronapandemin och dess konsekvenser. Styrelsen diskuterade förutsättningarna för olika arbetssätt i arbetsgruppen. Arbetsgruppen redogjorde för och styrelsen diskuterade och fattade inriktningsbeslut beträffande nya kapitel 10 angående tvistelösning. Styrelsen diskuterade arbetet med motiv.

Styrelsemöte 2020-03-18

Arbetsgruppen redogjorde för och styrelsen fattade efter diskussion inriktningsbeslut beträffande nya kapitel 9 angående uppsägning och hävning m.m. Styrelsen diskuterade fortsättningen av revideringsarbetet mot bakgrund av Coronapandemin. Styrelsen beslutade att arbetet ska fortsätta med de löpande anpassningar som krävs. Tidplanen innebär att revideringsarbetet ska slutföras under 2021.

Styrelsemöte 2020-02-11

Staffan Carenholm redogjorde tillsammans med arbetsgruppen för läget beträffande arbetet med frågor om fel, digitalisering, tvistlösning, totalentreprenad och hävning. Styrelsen fattade beslut om den fortsatta hanteringen av frågorna inom arbetsgruppen. Styrelsen fattade beslut om uppdaterad tidplan.

Styrelsemöte 2020-01-13
Staffan Carenholm redogjorde för arbetsläget i revideringsarbetet. Arbetsgruppen redogjorde för och styrelsen fattade inriktningsbeslut beträffande förslag till nytt kapitel 3 angående utförande m.m. Staffan Myrdal redogjorde för utestående frågor i förslaget till nytt kapitel 9 angående hävning m.m. Arbetsgruppen informerade om pågående arbete med tvistelösningsfrågan och styrelsen fattade beslut om fortsatt hantering av denna.

Styrelsemöte 2019-12-12
Staffan Carenholm och Staffan Myrdal sammanfattade för styrelsen arbetsläget i arbetsgruppen i förhållande till tidplan. Det arbetas för närvarande intensivt med nya kapitel 3 angående utförande, kapitel 6 angående felfrågor, kapitel 9 angående hävning, frågor kring löpande räkning och digitala modeller samt tvistlösningsreglemente. Staffan Myrdal redogjorde också för hur han arbetar med skrivning av motiv.

Styrelsemöte 2019-11-20
Arbetsgruppen föredrog förslag till nya kapitel 2 angående omfattning, kapitel 4 angående ändringar och kapitel 5 angående betalning och säkerhet. Styrelsen fattade inriktningsbeslut i enlighet med förslagen.

Styrelsemöte 2019-10-23
Styrelsen diskuterade och fattade beslut om frågor angående tidplan, remissförfarande och framtagande av motiv till nya Allmänna Bestämmelser. Styrelsen diskuterade också frågan om reglemente för förenklad tvistelösning i syfte att främja snabb konfliktlösning.

Styrelsemöte 2019-08-21
Staffan Myrdal och Staffan Carenholm redogjorde för arbetsläget i revideringen; dels det arbete som har gjorts sedan majmötet, dels planerat arbete under hösten. Staffan Myrdal gick igenom vissa delar av utkast till avtalstexter. Styrelsen förde en diskussion kring dessa frågor.

Styrelsemöte 2019-05-23
Staffan Carenholm sammanfattade läget i revideringsarbetet för styrelsen. Arbetsgruppen kommer den 17-18/6 att hålla ett nytt tvådagarsmöte för diskussion av ett antal särskilt utvalda frågeställningar.

Styrelsemöte 2019-04-24
Staffan Carenholm och Staffan Myrdal redogjorde för läget i revideringsarbetet. Styrelsen förde en ingående diskussion om tvistelösningsfrågor.

Styrelsemöte 2019-02-19
Styrelsen informerades av arbetsgruppen om resultatet av det möte som hölls 8-9 februari. Vid mötet behandlades sex specifika frågeställningar (Okända förhållanden, Besiktningens rättsverkan, Specifika frågor rörande ändringar, Interimistiskt tvisteförfarande, Mängdreglering och Kontraktsarbeten och kontraktshandlingar, BIM). Styrelsen diskuterade implementeringen av tidigare beslutade kompletterande arbetsformer och uppdaterade revideringsprojektets riskanalys.

Styrelsemöte 2018-12-12
Staffan Myrdal redogjorde för arbetsgruppsmötena 43 och 44 som behandlade frågor om framdrift, ändringar och intern tvistetrappa. Styrelsen fattade beslut om ett antal kompletterande arbetsformer i arbetsgruppen.

Styrelsemöte 2018-10-18
Styrelsen diskuterade de frågor rörande ändringar av entreprenaden som tagits upp vid arbetsgruppsmöte 28 september samt arbetsformer i revideringsarbetet.

Styrelsemöte 2018-08-22
Staffan Myrdal gick igenom och styrelsen diskuterade det arbete som har utförts under sommaren, bland annat frågor om kontroll och besiktning. Styrelsen gjorde en avstämning av revideringsarbetets status mot tidplan.

Styrelsemöte 2018-05-23
Staffan Myrdal redogjorde för och styrelsen diskuterade frågor rörande utförande, organisation, samverkan och besiktning.

Styrelsemöte 2018-04-25
Staffan Myrdal redogjorde för de senaste arbetsgruppsmötena som behandlat kapitlet om utförande, organisation och samverkan. Diskussioner fördes om bland annat lojalitet, kommunikation och samordning.

Styrelsemöte 2018-03-20
Arbetsgruppsmöte nr 34 hölls den 9 mars. Styrelsen förde en fortsatt diskussion från föregående styrelsemöte om hur ändringar ska regleras.

Styrelsemöte 2018-02-22
Staffan Myrdal redogjorde för arbetsgruppsmötena 32 och 33 som till stora delar har handlat om hur olika typer av ändringar ska regleras. Styrelsen förde en diskussion på såväl allmän som detaljerad nivå.

Styrelsemöte 2018-01-23
Styrelsen diskuterade extern referenstagning och hur den ska gå till. Staffan Myrdal redovisade arbetsgruppens fortsatta arbete med utkastet till kapitlet som reglerar ändring av arbeten, tider och ersättningar. Styrelsen diskuterade olika aspekter på reglering av förändringar samt mängdreglerade arbeten.

Styrelsemöte 2017-12-14
Beslutades att tidplanen för det fortsatta revideringsarbetet ska ses över. Ambitionen är fortfarande att projektet ska slutföras under 2019.  Utformning av motiv diskuterades. Staffan Myrdal redovisade utkast till nytt kapitel där de regler som berör förändringar under entreprenadtiden (ÄTA, hinder, forcering mm) samt konsekvenser av dessa förändringar samlats. Styrelsen diskuterade principiella aspekter på hur förändringar bör regleras.

Styrelsemöte 2017-11-22
Det beslutades om riskanalysen för revideringsprojektet. Hantering av försäkringsfrågor diskuterades. Staffan Myrdal gick igenom den skiss till nytt omfattningskapitel som arbetsgruppen arbetat med de senaste mötena. Diskussion fördes om kapitlet, bland annat om regler rörande förutsättningarna för kontraktsarbetenas utförande.

Styrelsemöte 2017-10-18
Staffan Myrdal redogjorde för det senaste mötet i arbetsgruppen som behandlat omfattningskapitlet. Diskussion fördes om bland annat regeln om att kontraktshandlingar kompletterar varandra, insprängt projekteringsansvar i utförandeentreprenader samt kontraktsarbetenas omfattning vid okända förhållanden.

Styrelsemöte 2017-09-14
Styrelsen beslutade om generella hållpunkter för hur arbetet under revideringsfasen ska bedrivas (leverans av underlag, beslutsgång etc) samt vilka materiella frågor revideringsfasen inledningsvis ska fokusera på.
Förslag till ny kapitelindelning gicks igenom. Styrelsen ställde sig positiv till att arbeta vidare utifrån det lagda förslaget.

Föreningsstämma och styrelsemöte 2017-06-09
Den 9 juni 2017 hölls ordinarie föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte. Den nya styrelsens sammansättning framgår under rubriken ”Om BKK”.
Staffan Myrdal redogjorde under styrelsemötet för arbetsgruppsmöte 20 där bl.a. besiktningsfrågor diskuterades. Vidare diskuterade styrelsen planeringen av det fortsatta revideringsarbetet.

Styrelsemöte 2017-05-17
Staffan Myrdal redogjorde för det senaste mötet i arbetsgruppen som bland annat behandlat begreppsbestämningar. Diskussion fördes bl.a. om definitionen av fel, mängdkontrakt och ÄTA samt eventuella behov av definition av nya begrepp. Staffan Myrdal redogjorde även för utkast till ny struktur samt sin inventering av 20 viktiga frågor i revideringen som framkommit i analysfasen.
Styrelsen konstaterade att analysfasen nu är avslutad.

Styrelsemöte 2017-04-25
Staffan Myrdal redogjorde för de fyra senaste mötena i arbetsgruppen som bland annat behandlat så skilda frågor som beröringspunkter med LOU, mängdförtecknade arbeten, underentreprenader, specifika frågor avseende totalentreprenader, samverkan och digitala modeller såsom BIM.
I den efterkommande diskussionen framhölls särskilt att framtidens standardavtal måste vara väl anpassat till den pågående digitaliseringen av byggprocessen.

Styrelsemöte 2017-03-22
Diskussion fördes om upplägget för resterande del av analysfasen samt revideringsfasen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att tillsammans med Staffan Myrdal och Bo Samuelsson ta fram förslag till en mer detaljerad plan för revideringsfasen. Staffan Myrdal redogjorde för möte med företrädare för BIM Alliance och inledande diskussion fördes om frågor kopplade till digital information. Staffan Myrdal redogjorde för de senaste arbetsgruppsmötena som behandlat frågor om tvistelösning, organisation och självkostnadsprincipen.