Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol8/3p/n0w9gawsr5nbjfc/foreningenbkk.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2362

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol8/3p/n0w9gawsr5nbjfc/foreningenbkk.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2366

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol8/3p/n0w9gawsr5nbjfc/foreningenbkk.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/3p/n0w9gawsr5nbjfc/foreningenbkk.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 257

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/3p/n0w9gawsr5nbjfc/foreningenbkk.se/public_html/wp-content/themes/magnium/inc/theme-functions.php on line 282

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /www/webvol8/3p/n0w9gawsr5nbjfc/foreningenbkk.se/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Revidering | Föreningen BKK

Revidering av AB 04 och ABT 06

Byggandets Kontraktskommitté har successivt under den tid som revideringen av standardavtalen inom entreprenadområdet har pågått lagt ut kortfattad information om det pågående arbetet på sin hemsida.

Nu, när revideringsarbetet är i slutskedet, har BKK:s styrelse beslutat att lägga ut en något mer omfattande lägesrapport och bakgrundsbeskrivning.

Läget våren 2022

Revideringen av AB 04 och ABT 06 har pågått sedan hösten 2016.

Även tidigare revideringar har krävt sin tid, men BKK vill ändå lämna några förklaringar kring nuläget.

Det är en komplex och en ansvarsfull uppgift som BKK har i att utarbeta en ny generation standardavtal inom entreprenadområdet. Nya standardavtal kommer sannolikt att vara utgångspunkten för avtalsreglering gällande vad som byggs, anläggs och installeras under lång tid framöver.

Ansatsen inför den nu pågående revideringen har varit bred. Revideringsarbetet syftar till en omfattande genomgång och uppdatering av bestämmelserna mot bakgrund av förändrade och nya förutsättningar på den marknad där standardavtalen ska äga tillämpning. Det är också en målsättning att klargöra oklarheter i dagens avtal och anpassa avtalet till den dispositiva rätten. Just ambitionen att vända på alla stenar har visat sig vara långt mer komplicerad än vad som initialt förutsågs.

Avsaknaden av fysiska möten under pandemiåren har också inverkat olyckligt på revideringsarbetet som i grunden är ett arbete som kräver fysiska möten för att kunna drivas på ett ändamålsenligt sätt.

Våren 2022 är revideringsarbetet långt framskridet. Väsentliga delar av tilltänkta nya bestämmelser är på plats och det är BKK:s uppfattning att en rad centrala frågor har getts både väl avvägda och klargörande lösningar. Samtidigt kvarstår ytterligare frågor av stor principiell vikt som har visat sig vara svårlösta och där parterna har haft svårigheter att enas. I dessa frågor pågår nu ett koncentrerat arbete med att försöka nå samsyn.

Detta är ett arbete som måste ske med omsorg och med en gemensam ambition att nå lösningar som gynnar branschen och ger tydlig vägledning i framtida projekt. Att göra konkreta tidplaner för arbetet är mot denna bakgrund en uppenbar svårighet.

Nu, när arbetet kan sägas befinna sig i en slutfas, är den bästa bedömning som för stunden kan göras att AB 22 ska kunna vara färdigt att gå ut på remiss under årets sista kvartal. Efter en remissbehandling återstår en slutberedning av inkomna synpunkter och en förankring hos BKK:s huvudmän.

BKK arbetar nu med den målsättningen och parallellt med att arbetet koncentreras på återstående huvudfrågor kommer också BKK under hösten ta ställning till formerna för en kommande remissomgång.

Bakgrund – hur har arbetet bedrivits?

Efter en genomförd förstudie 2015 beslöt BKK:s styrelse att inleda ett revi­deringsarbete avseende AB 04 och ABT 06. Efter beslutet fastställdes en projektplan och en  kommunikationsplan och en styrgrupp för revideringen tillsattes. Advokat Staffan Myrdal anlitades som juridisk sekreterare.

Målsätt­ningen för revideringsarbetet är att åstadkomma ett sammanhållna bestämmelser som ska:

  • främja sund konkurrens, hög produktivitet, innovation, kvalitet och kostnadseffektivitet i byggprocessen
  • främja samarbete, effektiv kommunikation och lojalitet
  • vara i samklang med obligationsrätten med beaktande av entreprenadrättens särdrag
  • vara transparenta och förutsägbara
  • ha hög kvalitet
  • vara användarvänliga
  • ha en optimal riskfördelning
  • sänka transaktionskostnader

Revideringen har under hela perioden finansierats i första hand med BKK:s egna medel, men även med anslag från SBUF och Smart Built Environment.

Efter diskussioner om hur revideringsarbetet borde bedrivas tillsatte styrelsen i april 2016 en arbetsgrupp (AG). I arbetsgruppen hade beställarna tre platser, bygg- och anläggnings­entre­prenörerna två platser och installatörsföretagen och konsulterna en plats vardera. Därutöver ingick den juridiske sekreteraren i gruppen.

I april 2016 höll BKK en uppstartskonferens på Nalen, Stockholm med ett stort antal deltagare och föredragshållare. BKK:s styrelse ingick också ett särskilt samverkansavtal i vilket formerna för revideringens bedrivande lades fast.

Under hösten 2016 och våren 2017 arbetade AG med en analysfas, där standardavtalen disku­terades och analyserades. Arbetet leddes av den juridiske sekreteraren. Under analysfasen hölls ett stort antal heldagarsmöten. BKK:s styrelse hölls fortlöpande infor­me­rad genom minnesanteckningar från mötena samt föredragningar av den juridiske sek­reteraren.

Under hösten 2017 inleddes den s k revideringsfasen, som ännu pågår. När revideringsfasen inleddes övergick ledningen av arbetet från den juridiska sekreteraren till BKK och Staffan Carenholm, Innovationsföretagen (tidigare STD) fick uppdraget att leda AG.

Inför det första AG-mötet under revideringsfasen presenterade den juridiske sekreteraren för styrelsen ett utkast (”skiss”) till nya AB. Skissen bygger på en annan kapitelstruktur än AB 04 och tidi­gare AB-versioner. Skis­sen har, liksom AB 04, 10 kapitel.

Skissens kapi­telstruktur godtogs, med en mindre justering, av styrelsen som underlag för det fortsatta arbetet. Strukturen i skissen har därefter följts under revi­deringsarbetets gång, där de enskilda be­stäm­­­melserna i skissen behandlats kapitelvis.

Under arbetet gäller principen att ”inget är klart förrän allt är klart”. Styrelsen har fattat successiva inriktningsbeslut kring olika kapitel och huvudfrågor. Inriktningsbesluten kan beskrivas som preliminära ställningstaganden när ett kapitel eller en huvudfråga har avrapporterats och styrelsen har kunnat konstatera att parterna har enats eller endast någon fråga kvarstår som olöst.

Under en längre tid fortgick arbetet i AG. Arbetsformen med heldagsmöten och ansvar för det samlade revideringsarbetet visade sig dock bli både slitsam och mindre effektiv. Det handfasta revideringsarbetet har under alla år i allt väsentligt varit beroende av engagerade insatser från en mindre grupp partsföreträdare, samtliga med sin vardag i sina respektive anställningar.

I syfte att åstadkomma en smidigare framdrift bildades under 2020 ett antal beredningsgrupper med ansvar för att arbeta med olika kapitel och huvudfrågor som ännu inte inriktningsbeslutats av styrel­sen. Efter sammantaget 75 samman­träden med tidigare AG fick arbetet därmed en ny organisation med en nyinrättad framdriftsgrupp.med uppgift att samordna de olika beredningsgruppernas arbete.

Resultatet av revideringsarbetet har successivt förts in i ett gemensamt arbetsdokument. Detta dokument har fr o m 2021 förädlats till ett masterdokument med tydliga regler om hur dokumentet ska hanteras och uppdateras.

I mitten av 2020 påbörjades ett arbete med att ta fram motiv till kommande AB. Avsikten är att i möjligaste mån bedriva motivarbetet parallellt med det fortsatta revideringsarbetet och därmed kunna få ut motiv i så nära anslutning som möjligt till att nytt AB ligger färdigt för användning. Den juridiska sekreteraren, Staffan Myrdal, har uppdraget att ta fram utkast till motiv till nya AB.

Sedan hösten 2021 är Håkan Broman, chefsjurist på Trafikverket, ny ordförande för BKK. Sekreterare i BKK är Anders Bengtsson, Trafikverket.