Revidering av AB 04 och ABT 06

BKK:s styrelse fattade, efter genomförd förstudie, 2015 beslut om att inleda ett revideringsarbete avseende AB 04 och ABT 06. Efter beslutet fastställdes en projektplan, en kommunikationsplan och tillsattes en styrgrupp för revideringen. Bo Samuelsson anlitades som projektledare och Staffan Myrdal som juridisk sekreterare.

Revideringen finansieras med BKK:s egna medel, anslag från SBUF och Smart Built Environment.

Efter diskussioner om hur revideringsarbetet bör bedrivas tillsatte styrelsen i april 2016 en arbetsgrupp för att effektivisera arbetet. I arbetsgruppen har beställarna tre platser, bygg- och anläggningsentreprenörerna två platser och installatörsföretagen och konsulterna en plats vardera. Parterna kan bland styrelseledamöterna fritt disponera sina platser och behöver inte ha samma företrädare vid varje möte. Gruppen leds av Staffan Myrdal.

Enligt den projektplan som föreligger inleds revideringsarbetet med en analysfas som avslutas den 21 april 2017. Därefter inleds revideringsfasen.

I den pågående analysfasen har arbetsgruppen (per den 1 mars 2017) träffats 13 gånger.

De inledande mötena ägnades åt att konkretisera de övergripande gemensamma mål som satts upp för revideringen. Detta för att lägga fast en plattform för det fortsatta arbetet.

Arbetsgruppen har härefter behandlat befintliga kapitel i den ordning de återfinns i dagens avtal. Diskussioner har därvid förts om huruvida strukturen bör förändras och i så fall på vilket sätt. Genomgången har syftat till att på ett strukturerat sätt analysera svagheter och tillämpningsproblem med dagens bestämmelser. I samband genomgången har olika förändringsförslag lyfts upp diskuterats.

Inom ramen för arbetet har kontakt tagits med övriga nordiska länder. Kontakter har också förevarit med olika intressenter som advokater, domare, professorer och Stockholms handelskammare. Vidare har inhämtats material i form av litteratur och internationella standardavtal.

Arbetsgruppens diskussioner redovisas löpande av Staffan Myrdal vid BKK:s styrelsemöten. Hela styrelsen har då möjlighet att diskutera arbetets framdrift. Senaste nytt om vad som förevarit på BKK:s styrelsemöten redovisas nedan.

Synpunkter

Synpunkter till revideringen kan lämnas till revidering@foreningenbkk.se BKK kommer längre fram i revideringen även genomföra ett remissförfarande.

Senaste nytt från BKK:s styrelsemöten

Styrelsemöte 2018-01-23

Styrelsen diskuterade extern referenstagning och hur den ska gå till. Staffan Myrdal redovisade arbetsgruppens fortsatta arbete med utkastet till kapitlet som reglerar ändring av arbeten, tider och ersättningar. Styrelsen diskuterade olika aspekter på reglering av förändringar samt mängdreglerade arbeten.

Styrelsemöte 2017-12-14

Beslutades att tidplanen för det fortsatta revideringsarbetet ska ses över. Ambitionen är fortfarande att projektet ska slutföras under 2019.  Utformning av motiv diskuterades. Staffan Myrdal redovisade utkast till nytt kapitel där de regler som berör förändringar under entreprenadtiden (ÄTA, hinder, forcering mm) samt konsekvenser av dessa förändringar samlats. Styrelsen diskuterade principiella aspekter på hur förändringar bör regleras.

Styrelsemöte 2017-11-22

Det beslutades om riskanalysen för revideringsprojektet. Hantering av försäkringsfrågor diskuterades. Staffan Myrdal gick igenom den skiss till nytt omfattningskapitel som arbetsgruppen arbetat med de senaste mötena. Diskussion fördes om kapitlet, bland annat om regler rörande förutsättningarna för kontraktsarbetenas utförande.

Styrelsemöte 2017-10-18

Staffan Myrdal redogjorde för det senaste mötet i arbetsgruppen som behandlat omfattningskapitlet. Diskussion fördes om bland annat regeln om att kontraktshandlingar kompletterar varandra, insprängt projekteringsansvar i utförandeentreprenader samt kontraktsarbetenas omfattning vid okända förhållanden.

Styrelsemöte 2017-09-14

Styrelsen beslutade om generella hållpunkter för hur arbetet under revideringsfasen ska bedrivas (leverans av underlag, beslutsgång etc) samt vilka materiella frågor revideringsfasen inledningsvis ska fokusera på.
Förslag till ny kapitelindelning gicks igenom. Styrelsen ställde sig positiv till att arbeta vidare utifrån det lagda förslaget.

Föreningsstämma och styrelsemöte 2017-06-09

Den 9 juni 2017 hölls ordinarie föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte. Den nya styrelsens sammansättning framgår under rubriken ”Om BKK”.
Staffan Myrdal redogjorde under styrelsemötet för arbetsgruppsmöte 20 där bl.a. besiktningsfrågor diskuterades. Vidare diskuterade styrelsen planeringen av det fortsatta revideringsarbetet.

Styrelsemöte 2017-05-17

Staffan Myrdal redogjorde för det senaste mötet i arbetsgruppen som bland annat behandlat begreppsbestämningar. Diskussion fördes bl.a. om definitionen av fel, mängdkontrakt och ÄTA samt eventuella behov av definition av nya begrepp. Staffan Myrdal redogjorde även för utkast till ny struktur samt sin inventering av 20 viktiga frågor i revideringen som framkommit i analysfasen.
Styrelsen konstaterade att analysfasen nu är avslutad.

Styrelsemöte 2017-04-25

Staffan Myrdal redogjorde för de fyra senaste mötena i arbetsgruppen som bland annat behandlat så skilda frågor som beröringspunkter med LOU, mängdförtecknade arbeten, underentreprenader, specifika frågor avseende totalentreprenader, samverkan och digitala modeller såsom BIM.
I den efterkommande diskussionen framhölls särskilt att framtidens standardavtal måste vara väl anpassat till den pågående digitaliseringen av byggprocessen.

Styrelsemöte 2017-03-22

Diskussion fördes om upplägget för resterande del av analysfasen samt revideringsfasen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att tillsammans med Staffan Myrdal och Bo Samuelsson ta fram förslag till en mer detaljerad plan för revideringsfasen. Staffan Myrdal redogjorde för möte med företrädare för BIM Alliance och inledande diskussion fördes om frågor kopplade till digital information. Staffan Myrdal redogjorde för de senaste arbetsgruppsmötena som behandlat frågor om tvistelösning, organisation och självkostnadsprincipen.