Kontakta BKK

Sekreterare i BKK:
Anders Bengtsson
sekreterare@foreningenbkk.se
Tel. 010-123 63 53

Postadress:
BKK
c/o Anders Bengtsson
Trafikverket, avdelning juridik
781 89 Borlänge

Frågor om tolkning av standardavtalen

BKK kan skriva s.k. ”förtydliganden” avseende frågor rörande tolkningen av BKK:s dokument. Förtydligandena utgör BKK:s uppfattning om hur BKK:s dokument ska tolkas. Syftet är att försöka räta ut frågetecken och undanröja otydligheter i BKK:s dokument för att därmed underlätta tillämpningen av dem i enskilda avtal. Observera att det endast är frågor som avser tolkning av BKK:s dokument och som bedöms vara av allmänintresse som kan tas upp av BKK. BKK ger alltså inte juridisk rådgivning i frågor rörande hur parter ska agera i olika frågor m.m. BKK avgör om en fråga tas upp eller inte.

För att läsa mer om hur BKK arbetar med Förtydliganden, läs under ”Utlåtanden m.m./BKK:s Förtydliganden”

Frågor om utseende av ledamot i överbesiktningsnämnd 

BKK ska, under förutsättningar som anges i AB 04/ABT 06 kap 7 § 8, utse ledamot i överbesiktningsnämnd. Ansökan om utseende av ledamot i överbesiktningsnämnd skickas till Anders Bengtsson. Handläggningstid är normalt cirka tre veckor.