REVIDERING AV AB 04 OCH ABT 06

Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har successivt under den tid som arbetet med att revidera  standardavtalen inom entreprenadområdet pågått lagt ut information om arbetet på hemsidan. Nu närmar sig  revideringsarbetet slutskedet, och BKK:s styrelse har beslutat att lägga ut en samlad lägesrapport och bakgrundsbeskrivning.

Revideringen av AB 04 och ABT 06 har pågått sedan hösten 2016. Det är en komplex och en ansvarsfull uppgift som BKK har att utarbeta en ny generation standardavtal inom entreprenadområdet. Nya standardavtal kommer sannolikt att vara utgångspunkten för avtalsreglering gällande vad som byggs, anläggs och installeras under lång tid framöver.

Ansatsen inför revideringen har varit bred. Revideringsarbetet syftar till en omfattande genomgång och uppdatering av bestämmelserna mot bakgrund av förändrade och nya förutsättningar på marknaden som standardavtalen används på. En målsättning är också att klargöra oklarheter som finns i dagens avtal och att anpassa avtalen till aktuella delar av civilrätten.

Målsätt­ningen för revideringsarbetet är att åstadkomma ett sammanhållna bestämmelser som ska:

  • främja sund konkurrens, hög produktivitet, innovation, kvalitet och kostnadseffektivitet i byggprocessen
  • främja samarbete, effektiv kommunikation och lojalitet
  • vara i samklang med obligationsrätten med beaktande av entreprenadrättens särdrag
  • vara transparenta och förutsägbara
  • ha hög kvalitet
  • vara användarvänliga
  • ha en optimal riskfördelning
  • sänka transaktionskostnader

När arbetet är färdigt ska produkterna vara föremål för en remissrunda som är tänkt att pågå c:a tre månader. Det kommer att vara öppet för alla att svara, dvs inte vara förbehållen en särskilt utvald krets. Det är viktigt för BKK att marknaden verkligen ges möjlighet att tycka till så att kommande avtal blir branschens avtal fullt ut. Efter en remissrunda återstår en slutberedning av inkomna synpunkter och en slutlig förankring hos BKK:s huvudmän innan nya och uppdaterade avtal kan ges ut.

Revideringen finansieras i första hand med BKK:s egna medel, men föreningen har även fått anslag från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och Smart Built Environment.

Bakgrund – hur har arbetet bedrivits?

Efter en genomförd förstudie 2015 beslöt BKK:s styrelse att inleda revi­deringsarbetet avseende AB 04 och ABT 06. En projektplan togs fram och en styrgrupp för revideringen tillsattes. Advokat Staffan Myrdal anlitades som juridisk sekreterare.

I april 2016 tillsatte BKK:s styrelse en arbetsgrupp (AG). I arbetsgruppen hade beställarna tre platser, bygg- och anläggnings­entre­prenörerna två platser och installatörsföretagen och konsulterna en plats vardera. Därutöver ingick den juridiske sekreteraren i gruppen.

BKK höll även en uppstartskonferens på Nalen, Stockholm med ett stort antal deltagare och föredragshållare. BKK:s styrelse ingick också ett särskilt samverkansavtal som reglerade formerna för revideringsarbetet.

Under hösten 2016 och våren 2017 arbetade AG i en analysfas. Arbetet leddes av den juridiske sekreteraren. BKK:s styrelse hölls fortlöpande infor­me­rad genom minnesanteckningar från mötena samt föredragningar av den juridiske sek­reteraren.

Under hösten 2017 inleddes den s k revideringsfasen, som ännu pågår. Inför det första AG-mötet under revideringsfasen presenterade den juridiske sekreteraren för styrelsen ett utkast till nya AB. Utkastet bygger på en annan kapitelstruktur än AB 04 och tidi­gare AB-versioner.

Föreslagen kapi­telstruktur godtogs, med någon mindre justering, som underlag för det fortsatta arbetet. Strukturen i skissen har därefter följts under revi­deringsarbetets gång, där de enskilda be­stäm­­­melserna huvudsakligen behandlats kapitelvis, men i något fall per ämne.

Arbetet bedrivs enligt principen att ”inget är klart förrän allt är klart”. Styrelsen har dock fattat successiva inriktningsbeslut kring olika kapitel och huvudfrågor. Inriktningsbesluten kan beskrivas som preliminära ställningstaganden.

Under en längre tid fortgick arbetet i AG, men formerna för arbetssättet har efter hand kommit att anpassas till andra former som bedömts vara mer ändamålsenliga. Under 2020 tillsattes en mindre grupp ”framdriftsgruppen” som under ledning av Staffan Carenholm (tidigare styrelseledamot i BKK) fick särskilt ansvar för att planera framdriften och anpassa formerna för arbetet. En hel del beredning har skett i mindre förhandlingsgrupper med input från referensgrupper och juridiske sekreteraren. Gemensamt för revideringsarbetet i alla olika former är att det i allt väsentligt varit beroende av engagerade insatser från en mindre grupp partsföreträdare, samtliga med sin vardag i sina respektive anställningar. Något som förstås också haft stor betydelse för möjligheten till framdrift under dessa år.

Läget hösten 2023

Frågan om hur årsomsättningsrabatter skulle hanteras i framtidens standardavtal visade sig särskilt svårlöst och har behövt hanteras i särskild ordning, vilket begränsat möjligheterna till framdrift i revideringsarbetet i övrigt. Styrelsen har i oktober 2023 kommit fram till en för samtliga parter acceptabel lösning på den sistnämnda frågan, vilket gjort det möjligt att fullt ut återuppta revideringsarbetet.  Väsentliga delar av tilltänkta nya bestämmelser är på plats och det är BKK:s uppfattning att en rad centrala frågor har getts både väl avvägda och klargörande lösningar. Den översyn som pågår sedan återstarten syftar främst till att få till helheten och hantera ett antal återstående frågor som tidigare varit svårlösta. BKK:s styrelse bedömer att arbetet befinner sig i ett slutskede. Revideringsarbetet bedrivs för närvarande huvudsakligen genom heldagsförhandlingar med bred uppslutning från BKK:s styrelse. Arbetsformen medför att de lösningar som beslutas om är väl förankrade. Heldagsförhandlingarna planeras av framdriftsgruppen och mötesunderlaget bereds av enskilda individer i syfte att skapa förutsättningar för konstruktiva förhandlingar.

Läget våren 2024

Revideringsarbetet har fortsatt under 2024 genom heldagsmöten. När detta skrivs i februari 2024 har sju heldagsmöten genomförts sedan november 2023 och tre till är redan planerade fram till och med april. Detta ger totalt tio heldagar sedan arbetet återupptogs. Arbetet är således intensivt. Arbetsgruppen har lyckats enas kring hur flera centrala bestämmelser ska formuleras. Ännu återstår dock en hel del arbete och BKK kan i detta läge inte klart besvara frågan om när remissrundan förväntas börja.

Läget sommaren 2024

Revideringsarbetet har fortsatt framåt under våren och det kvarstår nu i juni endast ett fåtal partsåtskiljande frågor och ett antal redaktionella justeringar innan det är möjligt att remittera avtalsutkasten till marknaden. Styrelsen i BKK siktar på att detta ska vara på plats efter sommaren och återkommer med närmre information när det blir aktuellt.