Utlåtanden etc

BKK kan avge utlåtanden rörande tolkningen av BKK:s dokument. Dessa publiceras på BKK:s hemsida.
Syftet med nedan publicerade utlåtanden etc är att räta ut frågetecken och undanröja otydligheter i BKK:s dokument för att därmed underlätta tillämpningen av dem i enskilda avtal. Dokumenten ska inte ses som tillägg eller revidering av aktuellt dokument, utan utgör BKK:s uppfattning om hur BKK:s dokument ska tolkas.

Publicerade Förtydliganden

2012-04-25 BKK:s Förtydligande nr 1 Fråga har uppkommit angående tolkning av AB 04 kap 5 § 11 och § 13
Ladda ner
2011-09-08 BKK:s Förtydligande nr 2 Beställarens rätt att granska en underentreprenörs originalverifikat när entreprenören ska ersättas på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen
Ladda ner
2012-04-05 BKK:s förtydligande nr 3 Ingår även restidsersättning i särskild ersättning enligt ABK 09 kap 6 § 5 p. e? Om inte – ingår restidsersättning i timarvodet?
Ladda ner
2014-05-16 BKK:s förtydligande nr 4 Vad är skillnaden på ett á-pris och ett timpris i entreprenadavtal där parterna tillämpar AB 04 (Allmänna bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) eller ABT 06
Ladda ner

Utlåtanden

BKK har fått tillfälle att avge yttranden till Högsta domstolen i frågor som rör tolkningen och tillämpningen av vissa villkor i BKK:s Allmänna bestämmelser. Nedan finns dessa yttranden och andra utlåtanden att ladda ner.

2024-05-27 Synpunkter från Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) på Konkurrensverkets förslag till ställningstagande om ändringar enligt ÄTA-bestämmelserna, KKV dnr 651/2023
Ladda ner
2014-04-29 Yttrande till HD rörande tolkningen av ABT 94 kap 7 §§ 25 och 26
NJA 2014 s. 960 (Högsta domstolens dom 2014-12-23 i mål nr T 511-13)
Ladda ner
2013-12-02 Yttrande till HD rörande tolkningen av AB 04 kap 1 § 8
NJA 2015 s. 3 (Högsta domstolens dom 2015-01-27 i mål nr T 407-13)
Ladda ner
2009-09-02-26 Yttrande till HD Fråga om tolkningen och tillämpningen av AB 72 kap. 1 § 9
NJA 2010 N:17 (Högsta domstolens dom 2009-06-12 i mål nr T 5042-06)
Ladda ner
2007-04-20 Yttrande till HD Fråga rörande begreppet ”tredje man” i kap 5 § 16
NJA 2007 s. 758 (Högsta domstolens slutliga beslut 2007-10-30 i mål nr Ö 918-06)
Ladda ner
2006-05-08 Yttrande till HD Fråga rörande innebörden av ABK 96 § 6.7 m m
NJA 2007 s. 35 (Högsta domstolens dom 2007-02-09 i mål nr T 3084-05)
Ladda ner
2003-01-09 Yttrande till HD Fråga rörande innebörden av ABK 96 § 6.8 m m
Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet T 1998-02. Högsta domstolens beslut 2003-03-05.
Ladda ner
2000-04-26 Byggsektorns standardvillkor
Ladda ner
1999-11-26 Begreppet underentreprenör och ersättning enligt självkostnadsprincipen
Ladda ner
1999-02-15 CE-Märkning (PDF, 168 kb)
Ladda ner

Byggsektorns rättsnämnd Förteckning över utlåtanden

Fram till 2010 kunde BKK:s styrelse tillsätta en Rättsnämnd att yttra sig i enskilda tvister avseende tolkningen och innebörden
av ett visst villkor i BKK:s Allmänna bestämmelser. Rättsnämnden bestod av tre ledamöter av vilka minst en person skulle vara ledamot, suppleant eller sekreterare i BKK:s styrelse. Rättsnämnden avgav sina utlåtanden självständigt.
Utlåtandena från Rättsnämnden finns att ladda ner nedan.

2010-06-21 Fråga om ett maskinföretag som tillhandahållit maskin med förare är en UE eller ett hjälpmedel. Utlåtande 2010-06-21
Ladda ner
2008-06-16 Fråga om tolkning av AB 92 kap 5 §§ 13 och 14 rörande skador. Utlåtande 2008-06-16 (PDF)
Ladda ner
2007-11-12 Fråga om tillämpningen och tolkningen av AB 92 kap 1 § 1 avseende en mängdbeskrivning. Utlåtande 2007-11-12 (PDF)
Ladda ner
2006-12-22 Fråga rörande tillämpligheten av AB 92/ ABT 94 kap 5 § 14 st 2. Utlåtande 2006-12-22 (PDF)
Ladda ner
2002-01-21 Frågor rörande innebörden av vissa villkor i AB 92 gällande reklamation, entreprenörs skadeståndsskyldighet och rätt att avhjälpa fel. Utlåtande samt Bilaga till utlåtande.
Ladda ner
2000-09-11 Fråga om tolkningen och tillämpningen av AB 92 kap. 2 § 8 särskilt med avseende på à-priser. Utlåtande 2000-09-11 (PDF)
Ladda ner

Promemorior Förteckning över PM

Nedan finns PM att ladda ner.

2015-12-03 Samverkan, partnering och liknande samarbetsformer i bygg- och anlaggningsprojekt
Ladda ner
2009-08-20 Ersättningsformer för entreprenader (PDF) Uppdaterad översikt gjord av advokat Lars-Otto Liman på uppdrag av och i samarbete med BKK.
Ladda ner
2007-11-12 Ersättningsformer för konsultuppdrag (PDF) Översikt gjord av advokat Lars-Otto Liman på uppdrag av och i samarbete med BKK.
Ladda ner