Utlåtanden

BKK:s Förtydliganden
Bakgrund

BKK har beslutat att styrelsen genom förtydliganden ska kunna besvara frågor rörande tolkningen av BKK:s dokument, och att dessa svar ska publiceras på BKK:s hemsida. Syftet är att försöka räta ut frågetecken och undanröja otydligheter i BKK:s dokument för att därmed underlätta tillämpningen av dem i enskilda avtal. Förtydligandena ska inte ses som tillägg eller revidering av aktuellt dokument, utan utgör BKK:s uppfattning om hur BKK:s dokument ska tolkas.

Förutsättningar

BKK avgör om en fråga tas upp eller inte.

För att BKK ska kunna uttala sig krävs enighet i BKK:s styrelse. Endast frågor som avser tolkning av BKK:s dokument och som bedöms vara av allmänintresse kan tas upp.

Förfarandet

Förfarandet är skriftligt.
Frågor skickas med e-post till sekreterare@foreningenbkk.se

En arbetsgrupp inom BKK bedömer preliminärt om en fråga ska behandlas eller inte. Om arbetsgruppen bedömer att en fråga ska behandlas lämnar arbetsgruppen förslag på svar till styrelsen. Om styrelsen bedömer att frågan ska behandlas och styrelsen kan enas om ett svar, publiceras svaret (Förtydligandet) på BKK:s hemsida.

Kostnader

Tjänsten är avgiftsfri.

Hanteringen av ställda frågor

Genom insändandet av en fråga medger frågeställaren att frågan publiceras. BKK förbehåller sig rätten att omformulera en fråga som BKK avser att besvara, t.ex. om den bedöms vara otydlig, för snäv eller för vid. Frågeställaren kommer inte att ges tillfälle att kommentera BKK:s förtydligande innan det läggs ut på BKK:s hemsida. Vem som ställt en fråga kommer inte att anges på hemsidan eller i något annat sammanhang.

Publicerade Förtydliganden

2012-04-25 BKK:s Förtydligande nr 1 Fråga har uppkommit angående tolkning av AB 04 kap 5 § 11 och § 13
Ladda ner
2011-09-08 BKK:s Förtydligande nr 2 Beställarens rätt att granska en underentreprenörs originalverifikat när entreprenören ska ersättas på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen
Ladda ner
2012-04-05 BKK:s förtydligande nr 3 Ingår även restidsersättning i särskild ersättning enligt ABK 09 kap 6 § 5 p. e? Om inte – ingår restidsersättning i timarvodet?
Ladda ner
2014-05-16 BKK:s förtydligande nr 4 Vad är skillnaden på ett á-pris och ett timpris i entreprenadavtal där parterna tillämpar AB 04 (Allmänna bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) eller ABT 06
Ladda ner

Utlåtanden

BKK har fått tillfälle att avge yttranden till Högsta domstolen i frågor som rör tolkningen och tillämpningen av vissa villkor i BKK:s Allmänna bestämmelser. Nedan finns dessa yttranden och andra utlåtanden att ladda ner.

2014-04-29 Yttrande till HD rörande tolkningen av ABT 94 kap 7 §§ 25 och 26
NJA 2014 s. 960 (Högsta domstolens dom 2014-12-23 i mål nr T 511-13)
Ladda ner
2013-12-02 Yttrande till HD rörande tolkningen av AB 04 kap 1 § 8
NJA 2015 s. 3 (Högsta domstolens dom 2015-01-27 i mål nr T 407-13)
Ladda ner
2009-09-02-26 Yttrande till HD Fråga om tolkningen och tillämpningen av AB 72 kap. 1 § 9
NJA 2010 N:17 (Högsta domstolens dom 2009-06-12 i mål nr T 5042-06)
Ladda ner
2007-04-20 Yttrande till HD Fråga rörande begreppet ”tredje man” i kap 5 § 16
NJA 2007 s. 758 (Högsta domstolens slutliga beslut 2007-10-30 i mål nr Ö 918-06)
Ladda ner
2006-05-08 Yttrande till HD Fråga rörande innebörden av ABK 96 § 6.7 m m
NJA 2007 s. 35 (Högsta domstolens dom 2007-02-09 i mål nr T 3084-05)
Ladda ner
2003-01-09 Yttrande till HD Fråga rörande innebörden av ABK 96 § 6.8 m m
Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet T 1998-02. Högsta domstolens beslut 2003-03-05.
Ladda ner
2000-04-26 Byggsektorns standardvillkor
Ladda ner
1999-11-26 Begreppet underentreprenör och ersättning enligt självkostnadsprincipen
Ladda ner
1999-02-15 CE-Märkning (PDF, 168 kb)
Ladda ner

Byggsektorns rättsnämnd Förteckning över utlåtanden

Fram till 2010 kunde BKK:s styrelse tillsätta en Rättsnämnd att yttra sig i enskilda tvister avseende tolkningen och innebörden
av ett visst villkor i BKK:s Allmänna bestämmelser. Rättsnämnden bestod av tre ledamöter av vilka minst en person skulle vara ledamot, suppleant eller sekreterare i BKK:s styrelse. Rättsnämnden avgav sina utlåtanden självständigt.
Utlåtandena från Rättsnämnden finns att ladda ner nedan.

2010-06-21 Fråga om ett maskinföretag som tillhandahållit maskin med förare är en UE eller ett hjälpmedel. Utlåtande 2010-06-21
Ladda ner
2008-06-16 Fråga om tolkning av AB 92 kap 5 §§ 13 och 14 rörande skador. Utlåtande 2008-06-16 (PDF)
Ladda ner
2007-11-12 Fråga om tillämpningen och tolkningen av AB 92 kap 1 § 1 avseende en mängdbeskrivning. Utlåtande 2007-11-12 (PDF)
Ladda ner
2006-12-22 Fråga rörande tillämpligheten av AB 92/ ABT 94 kap 5 § 14 st 2. Utlåtande 2006-12-22 (PDF)
Ladda ner
2002-01-21 Frågor rörande innebörden av vissa villkor i AB 92 gällande reklamation, entreprenörs skadeståndsskyldighet och rätt att avhjälpa fel. Utlåtande samt Bilaga till utlåtande.
Ladda ner
2000-09-11 Fråga om tolkningen och tillämpningen av AB 92 kap. 2 § 8 särskilt med avseende på à-priser. Utlåtande 2000-09-11 (PDF)
Ladda ner

Promemorior Förteckning över PM

Nedan finns PM att ladda ner.

2015-12-03 Samverkan, partnering och liknande samarbetsformer i bygg- och anlaggningsprojekt
Ladda ner
2009-08-20 Ersättningsformer för entreprenader (PDF) Uppdaterad översikt gjord av advokat Lars-Otto Liman på uppdrag av och i samarbete med BKK.
Ladda ner
2007-11-12 Ersättningsformer för konsultuppdrag (PDF) Översikt gjord av advokat Lars-Otto Liman på uppdrag av och i samarbete med BKK.
Ladda ner