Produkter

De senaste versionerna av de titlar som är utgivna av BKK finner du nedan. Föreningen publicerar handböcker och annan dokumentation i syfte att sprida kunskap och skapa enhetlighet i branschfrågor.

Försäljningen av BKKs publikationer sker huvudsakligen genom AB Svensk Byggtjänst Webbshop, www.byggtjanst.se . Publikationerna kan även beställas via Svensk Byggtjänst kundtjänst, tel 08-457 10 00. Även äldre versioner av BKK:s dokument kan beställas genom Svensk Byggtjänst. Vissa dokument kan direkt laddas ned från denna hemsida.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

AB04_1Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04. AB 04 är en helt reviderad utgåva av AB 92.

Kontraktsformulär finns att ladda ned från denna hemsida, se nedan. Kontraktsformulären säljs också i pappersform av Svensk Byggtjänst, byggtjanst.se

Jämförelsetabell AB 04 till AB 92

Köp

ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsarbeten

ABT06Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten ABT 06. AB 06 är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad.

Kontraktsformulär finns att ladda ned från denna hemsida, se nedan.

Jämförelsetabell ABT 94 till ABT 06

Köp

Kontraktsformulär kan laddas ned från denna hemsida, se nedan. Kontraktsformulären säljs också i pappersform av Byggföretagen, byggforetagen.se

ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009

ABK 09Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet ABK 09. ABK 09 är avsedda att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet och kan användas inom alla teknikomåden från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna kan också användas vid andra typer av konsultuppdrag, exempelvis olika slag av utredningar, projektledning, byggledning och besiktning.

Kontraktsformulär finns att hämta på denna hemsida, se nedan.

Köp

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn

allmanna-bestAllmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn utgör en samlingsutgåva och innehåller en sammanställning av de mest använda dokumenten som BKK utformat samt vissa andra anslutande dokument.

Köp

Entreprenadindex

Entreprenadindex

Tillämpningsföreskrifter Entreprenadindex

Indexmetod för beräkning av kostnadsändringar vid husbyggnads- och anläggningsentreprenader, olika underentreprenader samt för maskiner och transporter. Metoden har utarbetats av Kommittén för entreprenadindex, en av BKK tillsatt kommitté representerande myndigheter och organisationer på beställarsidan och entreprenörsidan. Metoden är avsedd för beräkning av kostnadsändringar under pågående entreprenad. Den är tillämplig där avtal om indexreglerat pris träffats. Föreskrifterna anger hur uppkomna kostnadsändringar skall beräknas.

Ladda ned

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor

Försäkringsbevisformulär

I AB 04 kap 5 § 22 och i ABT 06 kap 5 § 23 föreskrivs att entreprenören skall ha allrisk- och ansvarsförsäkring. BKK har i bilaga till AMA AF beskrivit minimiomfattningen för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. Till denna bilaga hör förslag till försäkringbevis.

Det försäkringsbevis som återfinns nedan uppfyller minimiomfattningen enligt AMA AF 12, bilaga 1.

Försäkringsbevis

Det försäkringsbevis som återfinns nedan uppfyller minimiomfattningen enligt AMA AF 07, bilaga 1.

Försäkringsbevis

Besiktning

Besiktning

BKK:s handledning för entreprenadbesiktning

ScaleImageBKK:s handledning för entreprenadbesiktning.

Handledningen är avsedd att användas av besiktningsförättare, beställare och entreprenörer vid besiktning enligt AB 04 och ABT 06.

Köp.

Kontraktsformulär

Kontraktsformulär

BKK har utarbetat fem kontraktsformulär, och tillhandahåller dessa kostnadsfritt. Formulären är word-baserade och innehåller såväl låst som redigerbar text och ifyllningsbara rutor. Redigerbar text och ifyllningsbara rutor är gråmarkerade på skärmen (men inte i utskrift). Alla gråmarkerade rutor kan fyllas med hur mycket text som helst. Den som vill skriva ut dessa versioner och sedan fylla i dem för hand, måste först radera oönskad hjälptext, som exempelvis åååå-mm-dd, och därefter skriva ut formulären.

Layout och låst text i formulären är upphovsrättsligt skyddat. Klicka nedan för att komma till önskat kontraktsformulär.

Entreprenadkontrakt (AB 04) Fast pris

Detta formulär är avsett att användas vid utförandeentreprenader till fast pris enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – AB 04.
Ladda ned

Entreprenadkontrakt (AB 04) Löpande räkning

Detta formulär är avsett att användas vid utförandeentreprenader på löpande räkning enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – AB 04.
Ladda ned

Entreprenadkontrakt (ABT 06) Fast pris

Detta formulär är avsett att användas vid totalentreprenader till fast pris avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten – ABT 06.
Ladda ned

Entreprenadkontrakt (ABT 06) Löpande räkning

Detta formulär är avsett att användas vid totalentreprenader på löpande räkning avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten – ABT 06.
Ladda ned

Konsultkontrakt (ABK 09)

Detta formulär är avsett att användas vid konsultuppdrag enligt Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet – ABK 09.
Ladda ned