Byggandets Kontraktskommitté (BKK) värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas. Här beskrivs hur BKK arbetar med dataskydd. Här beskrivs också vilka rättigheter du som registrerad har och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av denna information och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vi kan komma att göra ändringar i denna information om dataskydd. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. e-postadresser) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för personuppgifter?

BKK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de behandlingar som genomförs i BKK:s verksamhet.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar personuppgifter och om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in. Om du gör en begäran om tillgång kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att de rättas. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på hemsidan.