Byggandets Kontraktskommittés (BKK:s) personuppgiftsbehandling

BKK:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

BKK samlar framförallt in personuppgifter avseende styrelseledamöter och suppleanter samt representanter för medlemmar. BKK hanterar även personuppgifter som lämnas till oss i samband med inkomna frågor och remissvar respektive ansökningar om utseende av ledamöter till överbesiktningsnämnd eller värderingsnämnd. Personuppgifter samlas också in vid kontakter med leverantörer eller dess företrädare liksom i samband med konferenser, möten och andra arrangemang.

I huvudsak samlar BKK in personuppgifter direkt från berörda personer, vid behov kan personuppgifter även inhämtas från tredje part, exempelvis i samband med utseende av ledamöter till överbesiktnings- eller värderingsnämnder.

De personuppgifter BKK behandlar är huvudsakligen kontaktuppgifter (namn, titel, arbetsgivare, e-postadress, telefonnummer, adress). Det förekommer även att andra typer av personuppgifter såsom omständigheter av relevans för styrelsebeslut och för fråga om utseende av besiktningsman samlas in.

Vilka är ändamålen med vår behandling av personuppgifter?

Ledamöters och suppleanters personuppgifter behandlas för att fullgöra föreningens åtaganden och ändamål enligt stadgarna innefattandes dokumentation av styrelsemöten och beslutsfattande och information till medlemmarna samt för att informera marknaden om vilka vi är och vad vi gör.

Medlemsrepresentanters personuppgifter behandlas för att kunna kontakta medlemmarna i samband med årsmöten och för att administrera föreningens åtaganden gentemot medlemmarna.

Övriga personuppgifter behandlas för att administrera föreningens åtaganden enligt avtal, med utgångspunkt i standardavtalen, enligt lag eller utifrån föreningens uppdrag enligt stadgarna samt föreningens betydelse och position på marknaden.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

I relation till ledamöter, suppleanter och medlemmars företrädare samt frågeställare grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet och utföra våra uppdrag. Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Personuppgiftsbehandling sker endast då det är nödvändigt för BKK:s berättigade intressen och att dessa intressen överväger den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för de ändamål vilka de behandlas ska ha tillgång till dem. Majoriteten av personuppgifterna BKK behandlar finns sparade på TeamEngine som styrs från säkra datacenter i Sverige, vars data är krypterad och vars åtagande är att följa säkerhetsindustrins senaste rekommendationer. Ledamöters, suppleanters och vissa samarbetspartners och leverantörers personuppgifter finns även publikt på BKK:s hemsida som administreras via wordpress. I samband med möten hanteras personuppgifter även via Teams respektive Skype. Frågor till BKK ska skickas till sekreterarens e-postadress hos Loopia.

Hur länge sparar vi personuppgifter

BKK sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandling, om inte uppgifterna får eller måste sparas längre enligt tillämplig lag.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas (den registrerade) av oss?

Föreningen Byggandets kontraktskommitté (”BKK”), org. Nr 802010-9545, är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs ovan och ansvarar för att behandlingen är korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Som registrerad har du rätt att:

  • få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig
  • begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas,
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet) eller begära att behandlingen begränsas, och
  • invända mot viss behandling av dina personuppgifter.

Har du invändningar mot hur BKK behandlar personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post sekreterare@foreningenbkk.se. För alternativa kontaktvägar hänvisas till BKK:s hemsida.